Welkom op onze website

Dama-dakbedekkingen is een jong dynamisch bedrijf gespecialiseerd in onderhoud en bedekken van al uw daken. Van een lekkende dakgoot tot nieuwbouwprojecten. Dama-dakbedekkingen is uw keuze en niet uitsluitend vanwege onze scherpe prijzen.

 

Algemene voorwaarden

1 Algemene bepalingen.

1.2 Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Dama-dakbedekkingen met betrekking tot al haar diensten en producten. Deze omvatten tevens alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en het gebruik van de diensten van haar wbsite www.Dama-Dakbedekkingen.nl

2 Uitsluitsel algemene bepalingen.

2.1 De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in bijzondere omstandigheden wordt afgeweken. Uitsluitend schriftelijk bijzondere omstandigheden worden als rechtsgeldig beschouwd.

2.2 Door met Dama-dakbedekkingen een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door Dama-dakbedekkingen gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

2.3 Alle door Dama-dakbedekkingen gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Door een schriftelijke (order)bevestiging van Dama-dakbedekkingen of door de feitelijke uitvoering van een opdracht door Dama-dakbedekkingen komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden Dama-dakbedekkingen slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door zijn bevestigd c.q. feitelijk zijn uitgevoerd.

2.4 Overeengekomen levertijden zullen niet te beschouwen zijn als de feitelijke oplever termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij levertijden dient rekening gehouden te worden met natuur invloeden. Indien naar het redelijk oordeel van. Indien naar het redelijk oordeel van Dama-dakbedekkingen als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid waardoor nakoming door Dama-dakbedekkingen zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Dama-dakbedekkingen naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

2.5 In geval van een niet tijdige prestatie dient Dama-dakbedekkingen derhalve binnen 14 dagen schriftelijk in gebreke te worden gesteld, voordat Dama-dakbedekkingen in verzuim raakt.

2.6 Alle opgaven en/of vermeldingen door Dama-dakbedekkingen met betrekking tot haar producten en/of diensten geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Dama-dakbedekkingen voorbehouden.

3. Tarieven en prijzen.

3.1 Dama-dakbedekkingen is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij een consument is, is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging méér dan 5% bedraagt en binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

3.2 Indien Dama-dakbedekkingen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

3.3 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld op de offerte. Dama-dakbedekkingen is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

4.0 Betaling.

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen facturen van Dama-dakbedekkingen netto contant binnen dertig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

4.2 Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 175.00

5.0 Aansprakelijkheid en reclame.

5.1 De wederpartij vrijwaart Dama-dakbedekkingen voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door Dama-dakbedekkingen te leveren producten en of diensten.

6.0 Diversen.

6.1 Dama-dakbedekkingen is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht.

6.2 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan Dama-dakbedekkingen door te geven.

Wijzigingen Website.

Dama-dakbedekkingen behoudt zich het recht voor om de Website Voorwaarden te wijzigen. Controleer daarom regelmatig de Dama-dakbedekkingen website.

Bedrijfsinformatie en contact.
Zie de contactpagina op deze website.

Offerte aanvragen

Ons laatste werk

7HHx5V20IoSfTik2 aFJfICrXHZS3g9ib fFSN7eDC4hch0a2S CTV7fpR6WZXEuy0e G6xNMWSNx6MGa2b2 nFCV8zqRFVEF3gU9